Beoordeeld met een 9,2/10
Menu
Kerstpakketten Tip Algemene Voorwaarden
Op deze pagina Inhoud van dit document: 1. Bedrijfsgegevens 2: Bestelinformatie 3. Betaalmogelijkheden 4. Leveringsvoorwaarden 5. Retourprocedure 6. Algemene voorwaarden met betrekking tot het Keuzeconcept Cadeau4jou

Algemene Voorwaarden Kerstpakkettentip.nl

Inhoud van dit document:

 1. Bedrijfsgegevens
 2. Bestelinformatie
 3. Betaalmogelijkheden
 4. Leveringsvoorwaarden
 5. Retourprocedure
 6. Algemene Voorwaarden met betrekking tot het Keuzeconcept

1. Bedrijfsgegevens

Deze website is een onderdeel van BinQ (www.binqshops.nl), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 50686828.

Kerstpakkettentip.nl

Rietzwenk 4

6005 LJ Weert (Limburg/ Nederland)

KvK Roermond nr.: 85965863

BTW nr.: NL863808232B01

T:  +31 (0) 853 018 558

E:  service@kerstpakkettentip.nl

W: https://www.kerstpakkettentip.nl

2: Bestelinformatie

U kunt onze kerstpakketten bestellen zolang de voorraad strekt. Om alle kerstpakketten in de door u gewenste samenstelling tijdig af te kunnen leveren, is het noodzakelijk dat wij uw kerstpakketten bestelling tijdig ontvangen. Een bestelling plaatsen kan telefonisch of via de webshop. U ontvangt de bestelbevestiging per e-mail. De bestelling is definitief wanneer wij de volledige betaling hebben ontvangen en wij niet hebben aangegeven dat het bestelde pakket en/of het aantal ontoereikend is. Indien u na 15 december wenst te bestellen, raden wij u aan telefonisch contact met ons op te nemen. Onze klantenservice kan u vertellen of de voorraad van het door u gekozen kerstpakket toereikend is.

2.1: Archiveren van informatie en gegevens

De elektronische overeenkomsten tussen onze website en koper worden door de eigenaar van deze website gearchiveerd voor eventuele controle en/of naslagwerk. Betreffende gegevens worden niet aan derden verstrekt. Opvragen van de gearchiveerde stukken doet u per e-mail.

2.2: Maatwerk kerstpakketten

Naast de standaard kerstpakketten en andere kerstgeschenken bieden wij u ook de mogelijkheid om maatwerk kerstpakketten te laten samenstellen. Dit is mogelijk vanaf 50 stuks. Gaat hier uw voorkeur naar uit, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen. In samenspraak bespreken we de mogelijkheden en eventueel plannen we een afspraak in.

2.3: Overige kerstgeschenken

Onze overige geschenken kunt u bestellen zolang de voorraad strekt. Na het indienen van een bestelling gaan wij als organisatie kijken of we uw bestelling op voorraad hebben. Hiervan zullen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Indien op voorraad zullen wij u voorzien van een bevestiging.

2.4: Bestelprocedure

De bestelprocedure is als volgt: U kiest het gewenste artikel en geeft het aantal stuks in. Plaats het geheel vervolgens via de 'bestelbutton' in het winkelmandje en doorloop vervolgens alle stappen.
Vervolgens rekent u af en ontvangt u per email een overzicht van de reeds gedane bestelling.

3. Betaalmogelijkheden

De volgende betaalmethoden worden u aangeboden: iDeal, Bank Overschrijving, Mastercard, Maestro, Visa, Paypal, MisterCash, Achteraf betalen.

3.1 Achteraf betalen

Na de leverdatum ontvangt u vanuit een externe partij, in de algemene voorwaarden genoemd 'achteraf-betaalpartij', een factuur met betaalinstructies inzake uw bestelling op Kerstpakkettentip.nl.

Volg de instructies nauwlettend op en betaal binnen de gestelde termijn.

De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die u aan ons verschaft in het kader van een bestelling, waarbij achteraf betalen wordt gebruikt, worden door ons - dan wel door derden aan wie de vordering gecedeerd (overgedragen) wordt, onder meer gebruikt voor:

 • Risicoanalyses en kredietwaardigheidstoetsing ten einde overkreditering te voorkomen;
 • Het op een correcte manier doen laten verlopen van de communicatie, administratie, klantenrelatiebeheer, het factureren en het incasseren van de vorderingen welke uit de achteraf betaaldienst voortvloeien;
 • De voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden;
 • Benaderen van consumenten voor (directe) marketingdoeleinden.

Voor een volledig overzicht van de verwerkingen welke plaatsvinden bij achteraf betalen, verwijzen wij u naar het Privacy Statement van de door u gekozen aanbieder

Indien u voor achteraf betaling kiest, dient u binnen de gestelde betalingstermijn het bedrag te voldoen aan de 'Achteraf-betaalpartij'. Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan de 'Achteraf-betaalpartij', die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens de 'Achteraf-betaalpartij' getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incassering van openstaande vorderingen, marketingdoeleinden, dataverificatie en de toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van bij de 'Achteraf-betaalpartij' aangesloten organisaties en/of opdrachtgevers. De 'Achteraf-betaalpartij' behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is de 'Achteraf-betaalpartij' gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. De 'Achteraf-betaalpartij' is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is de 'Achteraf-betaalpartij' tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van de 'Achteraf-betaalpartij' om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. De 'Achteraf-betaalpartij' is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot de 'Achteraf-betaalpartij' is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

De niet betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van interne en externe rappelprocedure. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal per verstuurde interne rappel van de 'Achteraf-betaalpartij' een forfaitaire administratieve kost à €12,50 in rekening gebracht worden. Van zodra de 'Achteraf-betaalpartij' verplicht is de vordering over te maken aan een gespecialiseerd invorderingsbureau, dit wegens blijvende wanbetaling, wordt de vordering eveneens verhoogd met een forfaitair schadebeding, uit hoofde van niet-betaling, van 20% met een minimum van €10 alsmede een verwijlsintrest a rato van 12% per jaar, berekend op het bedrag van de factuur vanaf de datum van verzending van de factuur. De kosten verbonden aan deze overdracht van dossier alsmede de vergoeding voor de inning van de verschuldigde bedragen worden forfaitair begroot op €35,00 en blijven volledig ten uwe laste, dit onverminderd de hierboven beschreven kosten voor interne rappels, forfaitair schadebeding en verwijlsintresten. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn als enige bevoegd om geschillen betreffende de betaling of de uitvoering van onze leveringen te beslechten.

U ontvangt op het opgegeven e-mailadres (welke is gebruikt om de order te plaatsen) omstreeks de leverdatum verdere betaalinstructies inzake de betaling en afhandeling.

4. Leveringsvoorwaarden

Bezorgen is maatwerk. Onze transporteurs bezorgen uw bestelling op werkdagen tussen 8.00 uur en 18.00 uur (niet op zaterdag en zondag). Wij kunnen helaas geen exacte tijden van aflevering opgeven aangezien we afhankelijk zijn van externe factoren (wegwerkzaamheden, weersverwachtingen, files etc). Alle eindejaarsgeschenken worden afgeleverd op de begane grond.

Houdt u er rekening mee dat er door bijvoorbeeld weers- en/of verkeersinvloeden onvoorziene vertraging in de levering kan ontstaan. Laat daarom uw bestelling een ruime periode vóór de dag van uitreiking afleveren. De door u opgegeven leverdatum is dus géén definitieve datum. Mocht uw zending niet te leveren zijn op de aangegeven datum, dan wordt deze in de regel de volgende dag (opnieuw) bij u aangeboden.

Wij zijn graag tijdig geïnformeerd over omstandigheden welke vooraf bij onze chauffeurs bekend dienen te zijn. Meldt ons bijvoorbeeld indien het afleveradres niet met een grote vrachtwagen te bereiken is of wanneer het afleveradres zich aan de achterkant van uw pand bevindt. Door uw medewerking wordt tijdige bezorging eenvoudiger.

4.1: Bezorging (Meerdere soorten kerstpakketten)

Indien u meerdere pakketten besteld uit verschillende magazijnen (te herkennen aan de letter in het pakketnummer), kan er een deellevering plaatsvinden. Wij werken vanuit diverse productie- en opslaglocaties. Indien de eerste letters van de pakketnummers gelijk zijn, ontvangt u de levering in één keer.

4.2: Bezorgmogelijkheden en bezorgkosten

Bezorgen is maatwerk en in de regel verzorgen wij palletzendingen met aflevering op 1 adres. De kosten zijn onder meer afhankelijk van in welk land en waar we mogen bezorgen.

We bieden de service aan om kerstpakketten 'huiszending klaar' te maken. Dit betekent dat wij de pakketten verzendklaar maken en voorzien van de juiste etiketten, waarna we ze overdragen aan een externe pakketdienst die zorgdraagt voor de levering naar huisadressen in Nederland en Belgie. Bij huiszendingen maken we gebruik van een externe partij, waardoor we géén enkele invloed hebben op het gehele verzendproces en moeten we vermelden dat alle risico's en verantwoordelijkheden met betrekking tot onder andere breuk, schade, te late levering, het kwijtraken van pakketten etc etc bij de opdrachtgever liggen.

4.3: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van al onze transacties en komen in de plaats van eventuele eerder geldende en/of gedeponeerde algemene voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities. Bedingen, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

2. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

4.4 Totstandkoming overeenkomsten

3. Wij leveren louter 'Business-to-Business'. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

4. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het totaalbedrag inclusief BTW heeft voldaan en er vanuit BinQ geen tegenbericht is gekomen dat het pakket en/of het aantal ontoereikend is.

4.5: Nakomingstermijn

5. De termijnen van nakoming worden slechts bij benadering opgegeven, gelden derhalve niet als fatale termijnen. Overschrijding van nakomingstermijn zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding der overeenkomst.

6. Wij mogen het opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen, totdat aan ons een nieuw adres is medegedeeld. Na administratieve sluiting van de order is het niet meer mogelijk een nieuw leveringsadres op te geven. Alle schade, die hieruit voortvloeit, komt voor rekening van de opdrachtgever.

4.6: Prijzen

7. Indien niet anders is overeengekomen gelden onze prijzen af magazijn, exclusief BTW, verpakking, verzending, vervoersdocumenten, verzekering en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen. Onze prijzen zijn altijd in € (euro).

8. Waardevermindering der Nederlandse valuta alsmede prijsstijgingen welke zich voordoen tussen het tijdstip van de opdracht en de betaling geven ons het recht de overeengekomen prijs dien overeenkomstig te wijzigen.

9. Lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten, heffingen en andere lasten, na de aanbieding of het tot stand komen der overeenkomst ingevoerd of verhoogd, worden door ons aan de wederpartij in rekening gebracht.

10. De in onze prijscouranten opgenomen prijzen zijn vrijblijvend, d.w.z. dat alle orders zullen worden uitgevoerd tegen de op het moment van aflevering geldende prijzen en condities.

4.7: Annulering

11. Eenzijdige annulering van de wederpartij na indienen van de order inclusief betaling is niet mogelijk en het terug ontvangen van het totaalbedrag inclusief BTW is dan ook niet mogelijk.

4.8 Reclame

12. De controle op de hoeveelheid berust bij de wederpartij. Wordt door de wederpartij niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 1 werkdag na ontvangst over de hoeveelheden gereclameerd, dan worden de hoeveelheden vermeld op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten als juist te zijn erkend.

13. Andere reclames dienen schriftelijk uiterlijk binnen 8 (acht) dagen, na de nakoming door de wederpartij bij ons te zijn ingediend. Bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geachte de transactie te hebben goedgekeurd.

14. Reclames geven de wederpartij geen recht om betaling van het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.

15. Vrijwaring wegens verborgen gebreken wordt uitgesloten.

16. Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kleur, afmeting, afwerking, hoeveelheid en kwaliteit kunnen nimmer een grond tot reclame opleveren.

17. Indien is overeengekomen dat, door de wederpartij aangeleverde artikelen zullen worden meeverpakt, dienen deze artikelen uiterlijk 6 (zes) weken voor de overeengekomen afleverdatum in ons bezit te zijn. Wederpartij is verantwoordelijk voor de aanlevering van deze artikelen. Indien artikelen niet voor bovengenoemde termijn of een andere in overleg overeengekomen fatale datum, in ons bezit zijn, worden de pakketten zonder deze artikelen verpakt en afgeleverd. Reclames of annuleringen op grond van bovengenoemde worden niet geaccepteerd.

18. Het in behandeling nemen van klachten wil niet zeggen, dat wij de reclame beschouwen als tijdig of terecht.

19. Indien de artikelen na de aflevering ervan wat betreft aard en/of samenstelling zijn gewijzigd, geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, beschadigd of overgepakt zijn, vervalt elk recht tot reclame.

20. Indien de wederpartij met inachtneming van het bovenstaande heeft gereclameerd en de reclame terecht is, zullen wij uitsluitend gehouden zijn de artikelen, waarop de reclame betrekking heeft, voor onze rekening te vervangen.

4.9: Retourzendingen

21. Geleverde en geaccepteerde goederen worden door ons niet teruggenomen, tenzij anders wordt overeengekomen.

22. Indien en voor zover partijen overeenkomen, dat de goederen worden teruggenomen, zijn wij gerechtigd tot creditering tegen de marktprijzen op de dag van terugname en aan de wederpartij een schadevergoeding door te berekenen van tenminste 20% (twintig procent) van de factuurwaarde van de goederen, onverminderd ons recht op nakoming en verdere vergoeding van schade.

23. BinQ (de organisatie en exploitant van deze website) is gerechtigd de teruggezonden artikelen ter beschikking van de wederpartij voor diens rekening en risico te houden of te doen houden, indien deze niet op grond van een gerechtvaardigde reclame zijn teruggezonden.

4.10: Betaling

24. De volledige betaling geschiedt vooraf levering. Het totaalbedrag inclusief BTW dient voor daadwerkelijke leverdatum op onze rekening te zijn bijgeschreven. Bij aanvragen/orders van groot formaat kan er vanuit BinQ gekozen worden om de betaling in meerdere fasen te laten geschieden.

25. De wederpartij wordt geacht na verloop van deze termijn of de anders overeengekomen termijn van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn.

26. Indien de wederpartij niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, hebben wij het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen, onverminderd de door ons verder toekomende rechten. Het percentage zal 1% per maand bedragen.

27. Iedere verplichting van een wederpartij is onzerzijds terstond opeisbaar ingeval de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien te zijnen laste beslag wordt gelegd.

28. Door ons ontvangen betalingen strekken allereerst in mindering op de in het volgende artikel bepaalde (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten, vervolgens op de verschuldigde administratiekosten en de rente en tenslotte op de langst opeisbare factuur c.q. vordering, zelfs indien de wederpartij anders aangeeft.

29. Geschiedt nakoming in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door ons afzonderlijk worden gefactureerd.

30. Geplaatste bestellingen kort voor de kerstdagen dienen direct voldaan te worden middels de op dat moment aanwezige betaalmethoden in de webshop. Het kan zijn dat enkele betaalmethode worden uitgeschakeld indien we ons korte tijd voor de feestdagen begeven.

4.11: Kosten

31. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke zijn begrepen, welke door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten belopen 15% van de contractsom, met een minimum van € 75,00 waaromtrent geen bewijs hoeft te worden aangevoerd, onverminderd ons recht op verdere vergoeding van de schade; zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van onze advocaat is gesteld ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.

4.12: Overmacht

32. In geval nakoming van onze leveringsverplichting door weer, ongevallen, verkeer, stakingen, overheidsmaatregelen, natuurrampen, oorlog, grens sluitingen, virusuitbraken, gevolgen van een pandemie en alle overige van buitenkomende oorzaken waar wij als bedrijf geen invloed op hebben, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleveringsbedrijven en/of andere omstandigheden, die wij niet hebben kunnen voorzien en waarop wij geen invloed hebben, redelijkerwijze niet van ons kan worden verlangd, zijn wij gerechtigd de aflevering gedurende een door ons te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Mocht door voornoemde omstandigheden de nakoming van onze afleveringsverplichtingen langer dan een maand worden vertraagd, dan zijn beide partijen gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst, voor zover deze al dan niet door BinQ is uitgevoerd, te ontbinden door schriftelijke kennisgeving daarvan aan de andere partij.

33. Wij behouden ons het recht voor artikelen, die door onze toeleveranciers niet, niet tijdig, of om wat voor reden dan ook niet worden geleverd, te vervangen door een minimaal gelijkwaardig artikel. Levering van vervangende artikelen zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding der overeenkomst.

4.13: Eigendomsvoorbehoud

34. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties volledig zijn voldaan, ook indien zij zijn verwerkt, gebruikt, verbruikt of in andere goederen zijn opgenomen. Wij verkrijgen bij vermenging, verwerking of opname in andere goederen te allen tijde mede-eigendom naar rato van de waarde van de door ons geleverde goederen. Voor de betaling is de wederpartij derhalve niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom alsmede bruikleen over te dragen.

35. Op alle door ons geleverde goederen behouden wij ons nu reeds voor alsdan pandrechten voor tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties, voor zover de wet zulks toelaat.

36. Tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden is de wederpartij verplicht de goederen tegen brandgevaar en andere te verzekeren risico's te verzekeren en met de nodige zorgvuldigheid en identificeerbaarheid te bewaren. Voorts is de wederpartij verplicht op ons eerste verzoek ten behoeve van ons alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars hieruit voortvloeiend aan ons te verpanden tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties.

37. De wederpartij verplicht zich om nog niet betaalde goederen op eerste verzoek aan ons ter beschikking te stellen en verleent reeds nu machtiging aan de door ons aan te wijzen persoon om alsdan de ruimte te betreden en die goederen mee te nemen.

4.14: Aansprakelijkheid

38. De wederpartij zal alle schade voor zijn rekening nemen en ons vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoeding van schade, indien en voor zover:

a) Deze schade door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige bewaring van de afgeleverde artikelen door de wederpartij is ontstaan en/of

b) Deze schade is ontstaan, doordat de wederpartij niet geheel conform de instructies inzake bescherming van de kwaliteit en houdbaarheid heeft gehandeld. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende geleverde artikelen.

4.15: Zekerheid en ontbinding bij specifiek gemaakte betalingsafspraken

39. Indien betaling in termijnen (vooraf): Wij zijn gerechtigd gedurende de loop van de overeenkomst bij wanbetaling van de wederpartij of een gegronde vrees daarvoor, de nakoming van onze verplichtingen, zoals nog niet uitgevoerde leveranties en/of opdrachten, op te schorten, de overeenkomst dienaangaande zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden of zekerheid te verlangen voor tijdige betaling. Indien de wederpartij met enige verplichting welke ook, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid, in gebreke is, zijn alle facturen terstond en ineens opeisbaar en zijn wij gerechtigd voor verdere nakomingen van onze verplichtingen deugdelijke zekerheid te verlangen.

40. Indien betaling in termijnen (vooraf): Wij kunnen de levering alleen uitvoeren indien wij in het bezit zijn van een geldige kredietlimiet van onze kredietverzekeringsmaatschappij op het moment van uitlevering, tenzij schriftelijk andere afspraken zijn vastgelegd.

4.16 Conversie

41. Indien enig in deze voorwaarden genoemd, en voor de wederpartij toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft ongewijzigd.

4.17: Toepasselijk recht

42. Alle transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook in geval van transacties met het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden uitsluitend beheerst door het Nederlands Recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

43. Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats onzer hoofdvestiging.

4.18: Prijsvraag

44. Alle rechten voorbehouden. Indien er een prijsvraag wordt georganiseerd kan niet over de uitslag gecorrespondeerd worden. Slechts één inschrijving per bedrijfsnaam / (rechts)persoon is mogelijk. De winnaar ontvangt persoonlijk bericht.

4.19 Leveringsvoorwaarden

45. Deze website is onderdeel van BinQ. Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond.

5. Retourprocedure

Zie allereerst hoofdstuk 4.9 Retourzendingen van deze algemene voorwaarden.

De reden van retourzending dient gegrond en redelijk te zijn. De organisatie achter deze webshop beslist of de reden gegrond en redelijk is. Wanneer de organisatie achter de website beslist dat retourzending van een gedeelte van de bestelling of de gehele bestelling gegrond is, dan kunt u retourneren naar een door ons opgegeven adres. De kosten van retour zending zijn voor de koper en de retour gezonden artikelen dienen geretourneerd te worden in de oorspronkelijke verpakking en dienen absoluut niet beschadigd te zijn, ook de originele verpakking(en) niet. De teruggezonden artikelen dienen compleet te zijn en onderdelen of ingrediënten mogen dan ook niet ontbreken of beschadigd zijn. Tevens dienen eventuele handleidingen en andere documentatie in tact te zijn en geretourneerd te worden.

Onderstaande algemene voorwaarden hebben enkel en alleen betrekking op het keuzeconcept uit onze website.

6. Algemene voorwaarden met betrekking tot het Keuzeconcept Cadeau4jou

Artikel 1 – Definities

Cadeau: Eén of meerdere producten, kerstpakketten, cadeaubonnen, belevenissen, tijdschriften of donaties aan goede doelen die de besteller van het cadeau kiest binnen Cadeau4Jou.

Klant: Het bedrijf/persoon die Cadeau4Jou cadeaubonnen heeft besteld.

Leverancier: Het bedrijf die Cadeau4Jou cadeaubonnen heeft verkocht.

Besteller van het cadeau: De medewerker, zakenrelatie of persoon die één of meerdere cadeaus bestelt met de Cadeau4Jou cadeaubon.

Inlogcode en vervaldatum: Unieke combinatie van een code én vervaldatum die de besteller van het cadeau in staat stelt cadeaus te bestellen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden Cadeau4Jou zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle transacties tussen leverancier en klant, tenzij schriftelijk andere voorwaarden met de klant zijn overeengekomen. Behoudens schriftelijke afwijkingen blijven deze algemene
voorwaarden voor het overige volledig en onvoorwaardelijk van kracht. Aantasting van geldigheid van enig artikel of bepaling in een artikel van deze algemene voorwaarden, heeft géén invloed op de geldigheid van overige artikelen of bepalingen.

Artikel 3 - Offertes

Alle offertes zijn onder voorbehoud van fouten. Indien een offerte wordt aanvaard heeft de leverancier het recht het aanbod binnen zeven (7) werkdagen te herroepen.

Artikel 4 - Bestelling Cadeau4Jou cadeaubonnen

Door bestelling van klant geeft de klant te kennen onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de algemene voorwaarden Cadeau4Jou. Een bestelling door klant is gedurende 30 dagen onherroepelijk en is voor leverancier pas bindend na bevestiging door laatstgenoemde.

Artikel 5 - Bestelling cadeaus

De besteller van het cadeau heeft een inlogcode en vervaldatum nodig om cadeaus te kunnen bestellen. Inlogcodes zijn onbeperkt geldig. De vervaldatum kan, op verzoek worden verzet.

Dit geldt niet als klant uitdrukkelijk verzoekt de vervaldatum niet te verzetten. Indien wordt besteld via een bestelformulier, kan deze, door de besteller van het cadeau, worden opgestuurd naar leverancier. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren gegaan of vertraagde bestelformulieren. Leverancier is niet aansprakelijk voor fouten die de besteller van het cadeau gemaakt heeft bij het invullen van de bestelvelden. Alle bestelde cadeaus zullen worden geleverd zolang de voorraad strekt.

Artikel 6 - Verzendkosten

Verzendkosten, binnen Nederland en België, van de cadeaus zijn verwerkt in de aanbieding van de cadeaus. Tenzij anders vermeld op de website. Verzendingen buiten Nederland en België uitsluitend op aanvraag door de klant. Verzendkosten voor levering buiten Nederland en België zijn voor rekening van de klant.

Artikel 7 - Levertijd

Na ontvangst bestelling cadeau wordt ernaar gestreefd voorraadproducten binnen 24-72 uur, te leveren. Echter alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.
Overschrijding van een leveringsdatum geeft de klant of de besteller van het cadeau nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens leverancier. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van leverancier of haar leidinggevend personeel.

Artikel 8 - Levering cadeau

De bestelling wordt bij de besteller van het cadeau op het door hem/haar opgegeven afleveradres afgeleverd via een externe vervoerder. Wanneer een pakket niet bij de besteller van het cadeau afgeleverd kan worden, wordt het pakket standaard bij de buren
aangeboden. De besteller van het cadeau ontvangt hiervan een notificatie in de brievenbus. Indien de besteller van het cadeau noch de buren aanwezig zijn wordt een bericht achtergelaten en kan de besteller van het cadeau, het cadeau op het post agentschap
ophalen binnen een periode van drie (3) weken. Indien het pakket niet op het post agentschap wordt opgehaald zal het cadeau worden teruggestuurd naar het retouradres.

Er wordt getracht de besteller van het cadeau te contacteren teneinde het cadeau alsnog te kunnen afleveren.

Artikel 9 - Nalevering

Indien cadeaus uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit het verkoopprogramma zijn vervallen is leverancier niet aan nalevering van bestelde cadeaus gehouden.

Artikel 10 - Mededelingsplicht

Indien bestelde cadeaus niet (meer) leverbaar zijn, zal de besteller van het cadeau zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk binnen 30 dagen, hiervan in kennis gesteld worden. Indien mogelijk wordt een alternatief aangedragen.
De besteller van het cadeau heeft de vrije keuze het alternatief te aanvaarden of te weigeren. Echter de besteller van het cadeau heeft nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding of enige andere actie jegens leverancier.

Artikel 11 - Beschadigde of defecte producten

Voor beschadigde en/of defect ontvangen cadeaus verwijzen wij u naar de voorwaarden onder punt ‘reclames’. Voor defecte artikelen binnen de garantietermijn verwijzen wij u naar de ‘garantievoorwaarden’.

Artikel 12 - Reclames

Reclames dat een cadeau niet is ontvangen terwijl de systemen anders aangeven zal een verklaring “Geen ontvangst” getekend dienen te worden door de besteller van het cadeau.Na retournering hiervan zal het cadeau alsnog verstuurd worden.

De besteller van het cadeau is verplicht het geleverde c.q. de verpakking direct na ontvangst te controleren op gebreken. Reclames in verband met een eventueel beschadigde ontvangst, defect ontvangen cadeau of verkeerd verzonden cadeau, dienen binnen 24 uur
na ontvangst bij leverancier te zijn ingediend.

Leverancier beoordeelt de reclame. Indien reclame gegrond is bevonden geeft leverancier schriftelijk aan naar welk adres het cadeau retour verzonden dienen te worden. Het cadeau dient in de originele verpakking met bijsluiten van kopie van de bestelling te worden
opgestuurd. Teruggezonden producten worden aanvaard indien met deze terugzending tevoren schriftelijk is ingestemd door leverancier.

Artikel 13 - Geen reclamering

Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, leveren geen grond voor reclamering op.

Artikel 14 - Garantievoorwaarden

Cadeaus hebben standaard 12 maanden garantie. De garantieprocedure is als volgt:

 1. Klacht melden: Een klacht dient schriftelijk of telefonisch binnen de garantietermijn met een uitgebreide omschrijving kenbaar te worden gemaakt. (Het product niet terugzenden).
 2. Klacht behandeling: Klacht wordt beoordeeld.
 3. Informeren afhandeling klacht: Binnen 48 uur wordt de besteller van het cadeau geïnformeerd over de wijze van terugzenden, retouradres en verdere afhandeling van de klacht.

Artikel 15 - Helpdesk / Klantenservice

De telefonische helpdesk / klantenservice van Cadeau4Jou is bereikbaar, voor vragen, opmerkingen en suggesties, op werkdagen van 09:00 tot 17:30 uur. Naast telefonische ondersteuning kan de klant of besteller van het cadeau ook een e-mail sturen naar de helpdesk / klantenservice van Cadeau4Jou. Er wordt naar gestreefd binnen twee (2) werkdagen e-mails te beantwoorden.

Artikel 16 - Facturering en betaling

De betaling dient volledig en vooraf levering te zijn bijgeschreven bij BinQ. Betalen geschiedt via de webshop, indien niet anders overgekomen. Leverancier behoudt zich het recht voor de webshop niet open te stellen indien niet aan de betalingsverplichting is voldaan.

Maximaal 4% van het bestelde aantal inlogcodes kan worden geretourneerd. De geretourneerde inlogcodes dienen uiterlijk binnen 30 dagen (1 maand) na de afleverdatum, in het bezit te zijn van leverancier. 100% minus €4,50 voor kosten verpakking, handling en administratie zal binnen 30 dagen (1 maand) na ontvangst inlogcodes worden gecrediteerd. Aansprakelijkheid voor verloren gegaan of vertraagde retour gezonden inlogcodes wordt niet aanvaard.

De betaling aan de geselecteerde goede doelen wordt gedaan als totaal betaling namens alle klanten en dus niet per klant. De donaties worden gebundeld en als totale batch ovegeboekt naar het betreffende goede doel.

Artikel 17 - Annulering overeenkomst

Annulering van de overeenkomst dient via aangetekend schrijven te worden gedaan binnen zeven (7) werkdagen na ondertekening overeenkomst.
In geval van annulering wordt 25% van het totaalbedrag van de overeenkomst in rekening gebracht.

Artikel 18 – Snelheid systemen

In verband met snelheid en opschonen van de systemen vervalt de gepersonaliseerde website 18 maanden na het aanmaken van de BonCodes en logt de ontvanger van de cadeaubon in op een algemene website.

Artikel 19 – Aansprakelijkheidsbeperking

Alle aansprakelijkheid voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website en/of de informatie te kunnen raadplegen, wordt uitgesloten.

Daarnaast is leverancier niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie of artikelen die door middel van de website verkregen zijn.

Leverancier, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verbandhoudende met de overeenkomst, welke klant of besteller van het cadeau of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

Onverminderd het vorenstaande is leverancier in ieder geval nimmer aansprakelijk: wegens niet-, of niet tijdige levering, voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d., in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), indien de klant of besteller van het cadeau zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt, voor bedrijf- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.

De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leverancier.

Artikel 20 – Aansprakelijkheidsbeperking fotoproducten

A. De originelen worden zorgvuldig behandeld. Voor eventuele schade welke bij de bewerking zou kunnen ontstaan, kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard.

B. Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij leverancier van Bon4Foto in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende. Ook in het geval dat uit de verveelvoudiging of reproductie financiële verplichtingen tegenover de auteur of diens rechtverkrijgenden voortvloeien, komen deze voor rekening van de wederpartij.

C. Leverancier van Bon4Foto levert fotoproducten op verschillende ondergronden/materiaal. Leverancier van Bon4Foto kan geen garantie geven op materiaaleigenschappen en het effect van printen op deze ondergronden/materiaal.

D. Bij het vervaardigen van fotoproducten (met name van toepassing op Fine-Art Plexiglas en Fine-Art Aluminium) kan leverancier van Bon4Foto geen 100% stofvrij resultaat garanderen.

E. Bij een transportschade is leverancier van Bon4Foto niet aansprakelijk als er is afgetekend door de wederpartij voor goede ontvangst. Leverancier van Bon4Foto waarschuwt de wederpartij hiervoor nogmaals extra middels een grote A4 formaat sticker op de levering/verpakking.

F. Uitsluiting herroepingsrecht. Alle producten bij leverancier van Bon4Foto zijn gepersonaliseerde fotoproducten en kunnen daarom niet herroepen worden.

G. De wederpartij is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan leverancier van Bon4Foto van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt.

De wederpartij dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door leverancier van Bon4Foto worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de wederpartij, leverancier van Bon4Foto op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.

Artikel 21 - Niet-toerekenbare tekortkomingen

Leverancier is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van leverancier alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Leverancier heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Leverancier is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

In geen geval is leverancier gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Leverancier behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten. Leverancier heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 22 - Toepasselijk recht & bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen leverancier en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement
Utrecht kennis, tenzij leverancier er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 23 - Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen leverancier en klant of besteller van het cadeau onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht.

Partijen verbinden zich om de niet verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk - gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst - afwijken van de niet-verbindende bepalingen.

Artikel 24 – Leveringsvoorwaarden giftboxen

Zie punt 4  4,1 en 4,2 in voorgaand stuk.

Aan het laden Een ogenblik geduld a.u.b...